Årsmøte 23.3.2023

ÅRSMØTE TORSDAG 23. MARS 2023

Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern og Metall.


Det innkalles til årsmøte på "Haugen", torsdag 23. mars kl. 16 (servering fra kl. 15). Alle medlemmer har møterett. Klubbenes rep.skapsmedl. har møteplikt.


I oversikten under sakspapirer finner du klikkbare lenker med hvert dokument. Husk å oppdatere siden for å få med siste oppdateringer.


Forslag til årsmøtet må sendes til styret, og forslag til valgkomiteen må sendes til Ole Bjørn Lundhagebakken, i løpet av mandag 13. mars kl. 12. Tillitsvalgte som ikke ønsker gjenvalg, må gi beskjed til valgkomiteen innen samme frist.


Pga. at det fremmes forslag med stor betydning for avdelinga, skal alle medlemmer varsles med styrets innstilling med fire ukers varsel, iht. vedtektenes § 3.4.1 (1).Dette gjelder Forslag 1

Se under:


Forslag 1

 

Forslagstiller: Styret

Forslag: Disponering av foreningas egenkapital 


Flere avdelinger i Fellesforbundet tatt kontakt med forbundet sentralt i forbindelse med (…) salg av eiendom eller aksjer/andeler for å søke råd og veiledning om plassering av midler. Sparebank1 ble derfor utfordret til å komme med et forslag på eventuell sparing og plassering av midler som kunne tilbys til alle avdelingene. Forbundsledelsen har hatt en gjennomgang og mener at dette er et godt tilbud til de avdelingene som kanskje vil stå ovenfor noen veivalg fremover. 


På bakgrunn av dette har styret og kontrollkomiteen vært i kontakt med Sparebank1 Østlandet for en gjennomgang av hvilke muligheter vi har. Det foreslås at vi plasserer ca. en tredjedel av egenkapitalen (3,3 MNOK) i en langsiktig finansportefølje med mål om bedre avkastning enn pengemarkedsrente, der miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold er nøye vektet. De øvrige to tredjedeler av egenkapitalen består av følgende: Ca. en tredjedel kapital til nødvendig daglig drift, og ca. en tredjedel likviditetsbuffer (avdelingens kampfond/streikekasse). Også her er det sørget for best mulig rentevilkår. 


Oppsummert: Hensikten med forslaget er å forvalte medlemmenes felles verdier på en måte som sørger for at egenkapitalen ikke taper seg i verdi, som følge av inflasjon. 


Styrets innstilling: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide finansreglement og finansplan som inkluderer plassering av inntil 1/3 av avdelingas nåværende egenkapital i langsiktig finansportefølje.